Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Ministerraad van 14 december 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 14 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de controle door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle op de toepassing op bepaalde kritieke infrastructuren van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Tweede deel van het programma 2017 van de leningen van Staat tot Staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatslening aan Kaapverdië. De lening kreeg een gunstig advies binnen het comité Finexpo.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Bijdrage aan NAVO-operatie Sea Guardian in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdrage aan de maritieme NAVO-peratie Sea Guardian in 2018.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2017 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Het ontwerp werd voorgelegd aan de syndicale onderhandeling binnen Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Regeling van het gebruik van bewakingscamera's

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed.

Lees verder - 14/12/2017 15:37 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen