Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten
Opnieuw meer jobstudenten in 2017

Opnieuw meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten.

Lees verder - 18/07/2018 10:09 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

EUTHANASIE – Cijfers voor de jaren 2016-2017 - 8ste verslag aan de wetgevende Kamers

Het tweejaarlijks verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie is beschikbaar op de website www.euthanasiecommissie.be. Het verslag heeft betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van de patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. 

Lees verder - 17/07/2018 11:10 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

OLO-aanbesteding van 23/07/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 juli 2018 :

Lees verder - 16/07/2018 17:05 - Federaal Agentschap van de Schuld

Programma van de evenementen van de Nationale feestdag 2018

Naar aanleiding van de Nationale feestdag op 21 juli organiseren de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de federale en lokale politie en de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel, een heleboel activiteiten voor het grote publiek in Brussel. De Nationale feestdag moet een groots volksevenement worden en aan onze medeburgers de mogelijkheid bieden feest te vieren in het hart van onze hoofdstad.

Lees verder - 16/07/2018 11:42 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

België zakt van 8ste naar 15de plaats op Europese ladder van gezonde levensjaren

Onderzoek van Sciensano (in samenwerking met UCL) wijst uit dat België het slechter doet dan andere Europese landen als het op gezonde levensjaren* aankomt. Gemiddeld verliezen we 20 000 gezonde levensjaren per 100 000 inwoners. Bovendien is een derde van ons verlies van gezonde levensjaren te wijten aan zaken waaraan we in principe iets zouden kunnen doen. Sciensano wil de komende jaren meer inzetten op dergelijke studies, omdat ze tonen in welke mate we effectief ‘levenslang gezond’ zijn.

Lees verder - 16/07/2018 10:31 - Sciensano

Ministerraad van 13 juli 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juli 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Diverse bepalingen met betrekking tot sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de sociale zekerheid.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen goedkeurt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2017 en 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2017 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2018, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Tussentijdse evaluatie 2017 van het BE GOLD-project met betrekking tot jong sporttalent

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès akte van de tussentijdse evaluatie 2017 van het 'BE GOLD-project' rond jong sporttalent. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning beoogt van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de beroepen van accountant en belastingadviseur. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de installatie van tijdelijke vaste camera's in bepaalde besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen