Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Een handleiding voor de aanpak van rugpijn

Wat te doen bij rugpijn? Voor deze ‘kwaal van de eeuw’ wordt een brede waaier aan oplossingen aangeboden. Om door het bos de bomen te helpen zien, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in mei reeds een klinische richtlijn, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs. Vandaag gaat het op de ingeslagen weg verder met een ‘zorgpad’, dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Het is de eerste keer in ons land dat een zorgpad werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en de patiënten. Het omvat zowel lumbale (eenvoudige rugpijn) als radiculaire (type ischias) pijn. En voor een groter gebruiksgemak ontwikkelde het KCE een interactieve, online tool (www.lagerugpijn.kce.be).

Lees verder - 17/11/2017 00:24 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Ministerraad van 16 november 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Werking van de federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartonderzoeken (FOSO) vastlegt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

MIlitaire opdracht in Niger

De ministerraad stemt in met de militaire instructieopdracht in Niger.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Bekrachtiging van kb retributies voor begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 21 april 2016 bekrachtigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Diverse bepalingen inzake milieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Standaardovereenkomst verenigingswerk

De ministerraad keurt de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block stelde hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zorgtrajecten voor chronische patiënten wijzigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Nieuw nucleair en radiologisch noodplan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied aan de ministerraad voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het Auditcomité van de Federale Overheid.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Prinses Elisabethbasis

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat een internationale vereniging zonder winstoogmerk opricht dat de Zuidpoolbasis Princess Elisabeth zal beheren.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Toekomstige back-up zetel van het Galileo Security Monitoring Centre

De ministerraad gaat akkoord met de kandidatuur van België voor de toekomstige back-up zetel van het Galileo Security Monitoring Centre.

Lees verder - 16/11/2017 15:31 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Mama’s risicogroep voor discriminatie op het werk

Brussel, 16/11/2017 – In het kader van de lancering van zijn recente campagne ‘Mama blijft aan boord’, onthult het Instituut de resultaten van zijn nieuwe studie ‘Zwangerschap en moederschap op het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België’. De resultaten zijn verontrustend: drie op de vier werkneemsters werden geconfronteerd met ten minste één vorm van discriminatie, benadeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. Deze resultaten bevestigen de bevindingen van het Instituut op basis van de meldingen die zijn juridische dienst ontvangt via het nummer 0800/12 800 en de website, namelijk dat vrouwen in alle stadia van het tewerkstellingsproces het risico lopen op basis van hun (mogelijke) zwangerschap en/of moederschap gediscrimineerd te worden.

Lees verder - 16/11/2017 11:36 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
25 jaar Ecolabel, de start van een campagne "Het Europees Ecolabel, de Power Flower"

25 jaar Ecolabel, de start van een campagne "Het Europees Ecolabel, de Power Flower"

Het Ecolabel, het officiële milieulabel van de Europese Unie, bestaat 25 jaar. Om dit te vieren, lanceren de federale minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een informatiecampagne voor het grote publiek.

Lees verder - 13/11/2017 14:52 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Hogere belastingvermindering voor kosten kinderoppas

De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed. 

Lees verder - 13/11/2017 14:34 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Staatsbons - Uitgifte van 4 december 2017

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

 

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 december 2017. Er wordt slechts één Staatsbon aangeboden, namelijk een bon op 10 jaar (4 december 2017-2027,Code BE3871275058).

Voor deze Staatsbon zal de rentevoet op dinsdag 21 november 2017 vastgesteld worden. De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 23 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017, met betaling op maandag 4 december 2017.
 

Lees verder - 13/11/2017 13:46 - Federaal Agentschap van de Schuld

Antibioticaverbruik in België is nog te hoog

18 november is de 10de Europese Antibioticadag. Voor deze gelegenheid lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticumbeleid) een campagne om patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars te sensibiliseren over het feit dat we nog te vaak en verkeerd antibiotica gebruiken in ons land.

 

Lees verder - 13/11/2017 11:28 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Lucht geven aan binnenluchtkwaliteit in België

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de bestaande wetenschappelijke kennis over binnenluchtkwaliteit in België.

Lees verder - 13/11/2017 10:30 - Hoge Gezondheidsraad