Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Verbod op niet-professioneel gebruik van risicovolle herbiciden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het op de markt brengen en het gebruik voor niet-professionele doeleinden van bepaalde herbiciden verbiedt.

Lees verder - 25/05/2018 16:05 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Ministerraad van 25 mei 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 mei 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 25/05/2018 15:44 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2018

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaat de ministerraad akkoord met de indicatieve planning voor het jaar 2018 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 25/05/2018 15:44 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 25/05/2018 15:44 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wijzigingen op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Lees verder - 25/05/2018 15:44 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen