Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 20141 resultaten.

Ministerraad van 23 maart 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 23 maart 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan van beperkte duur.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Coherentie in de aanduiding van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanduidingsmethode van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Lees verder - 23/03/2018 16:09 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen