Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 23 resultaten.

november 2017

Werking van de federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartonderzoeken (FOSO) vastlegt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

MIlitaire opdracht in Niger

De ministerraad stemt in met de militaire instructieopdracht in Niger.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Bekrachtiging van kb retributies voor begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 21 april 2016 bekrachtigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Diverse bepalingen inzake milieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Standaardovereenkomst verenigingswerk

De ministerraad keurt de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block stelde hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zorgtrajecten voor chronische patiënten wijzigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Nieuw nucleair en radiologisch noodplan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon stelde een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied aan de ministerraad voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het Auditcomité van de Federale Overheid.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van eerste minister Charles Michel