Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ministerraad van 15 juni 2012

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De ministerraad nam volgende beslissingen:

 • Socialezekerheidsbijdragen op werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast - tweede lezing

  De ministerraad past een aantal socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen aan*. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Monica De Coninck voorstelt, verhoogt de percentages van de socialezekerheidsbijdragen zoals overeengekomen in de programmawet. Daarnaast vervangt de term werkloosheid met bedrijfstoeslag de term brugpensioen en de term werkloze met bedrijfstoeslag de term bruggepensioneerde

 • Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

  De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ontslag en de benoeming regelt van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: abonnement op een financiële en economische gegevensbank

  De ministerraad geeft minister van Financiën Steven Vanackere de toestemming om een overheidsopdracht voor een abonnement op een financiële en economische gegevensbank aan het Bureau Van Dijk Electronic Publishing te gunnen. 

 • Toewijzing van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade

  De ministerraad stemt in het met het ontwerp van amendement van minister van Financiën Steven Vanackere dat voor 2012 de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade toekent. 

 • Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen en die hun omvang afbakenen.

 • Financiering van de licenties van de verdelers en voorlichters van gewasbestrijdingsmiddelen

  De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de certificaten van de professionele gebruikers, de verspreiders en de voorlichters van gewasbestrijdingsmiddelen en adjuventia vastlegt. Eind 2015 wordt het stelsel van certificering met fytolicenties ingevoerd. De voorwaarden staan in het persbericht dat de ministerraad op 25 mei 2012 goedkeurde.

 • Overheidsopdracht voor Defensie

  De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een  overheidsopdrachten uit te schrijven voor de vervanging van de Host Computer van de vluchtsimulator A109BA en een nieuw dienstencontract voor ondersteuning.

 • Remgeld van toepassing voor verstrekkingen diëtetiek, podologie en bloeddrukmeters

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat het remgeld toelaat voor de aankoop van gevalideerde bloeddrukmeters en verstrekkingen podologie en diëtetiek.

 • Financiering van lokale medische kwaliteitsgroepen

  De ministerraad stelt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de financiering in van de lokale medische kwaliteitsgroepen (LOK)*. 

 • Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep

  De minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette stelde het ontwerp van Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep aan de ministerraad voor. Het gaat om een voorlopig plan dat nog zal evolueren. De ministerraad zal pas zijn goedkeuring op het einde van de procedure geven.

 • Gezondheidswet: drie nieuwe maatregelen voor een betere toegankelijkheid tot gezondheidszorg

  De ministerraad stemt in met drie belangrijke maatregelen, die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft voorgesteld, en die de factuur voor een opname in het ziekenhuis voor chronisch zieken en voor mensen met een laag inkomen op termijn zullen verlagen.

 • Dosssiers budgettaire behoedzaamheid

  De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

 • Minikredieten worden aan banden gelegd

  Minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte legt de ministerraad een wetsontwerp voor dat de zogenaamde minikredieten de facto afschaft*. De ministerraad keurt het voorontwerp goed en legt het aan de Raad van State voor.

 • Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd

  De titel van ambachtsman wordt nu officieel erkend in een voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle heeft goedgekeurd*.  Met ongeveer 180 000 ondernemingen die als eenmanszaak of KMO in België actief zijn, is het artisanaat een belangrijke sector.

 • Zakelijke zekerheden op roerende goederen gemoderniseerd

  De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving over de zakelijke zekerheden op roerende goederen moderniseert*.  Het is voornamelijk de wetgeving over het pand dat ten gronde verandert.

 • Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten

  De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt. 

 • Planning van de Belgische deelname aan de NATO Response Force in 2012 gewijzigd

  De ministerraad neemt kennis van de wijziging van de planning van de Belgische deelname aan de Nato Response Force in 2012 die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde.

 • Financiële instellingen mobiliseren schuldvorderingen voor eigen financiering

  De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere twee voorontwerpen van wet goed die financiële instellingen en kredietinstellingen meer mogelijkheden geven om hun activa aan te wenden om zich te financieren. De portefeuilles aan kredietvorderingen zoals bedrijfskredieten, consumentenkredieten en hypothecaire leningen zijn vaak hun belangrijkste en grootste actiefbestanddeel. Naar aanleiding van de financiële crisis onstond het besef dat het mobiliseren ervan belangrijk is om stabiele financieringen te bekomen.

 • Diverse bepalingen inzake energie - tweede lezing

  De ministerraad keurt de voorontwerpen van wet houdende diverse bepalingen inzake energie definitief goed.

 • Oprichting van high level task force voor statistieken over de rekeningen van de overheidssector

  De ministerraad keurt de oprichting, de samenstelling en het mandaat goed van de high level task force om het beheer van de statistieken over de rekeningen van de overheidssector te verbeteren. Het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte komt tegemoet aan de aanbevelingen van Eurostat en kadert in de beslissingen die de EU-lidstaten hebben genomen om hun economische en budgettaire coördinatie te versterken.

 • Deelname aan de tiende wedersamenstelling van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

  België zal deelnemen aan de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds (AOF).  De bijdrage zal in totaal 25 miljoen euro bedragen, een bijdrage van 24 964 600 euro plus een verkregen bonus van 35 400 euro. België behoudt daarmee een aandeel van 0,79%. Daarnaast komt er ook een verplichte compensatie voor versoepelingen voor de armste ontvangende landen. De kredieten zijn opgemaakt in overleg met de FOD Ontwikkelingssamenwerking.

 • Voorbereiding van de RIO+20-conferentie

  De ministerraad neemt akte van de Belgische positie over de doelstellingen en de prioriteiten van de RIO+20-conferentie die minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en minister van Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere voorstelden.

 • Benoemingsprocedure van de leden van het directiecomité van de CREG vastgelegd

  De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor de benoeming van de leden en de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) vastlegt.

 • Benoeming van managers in de federale overheidsdiensten

  De ministerraad keurt drie ontwerpen van wet goed die managementsfuncties toe kennen in de federale overheidsdiensten.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden