Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Mantelzorgers juridisch erkend

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2013

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de mantelzorgers juridisch erkent. Hiermee voert de ministerraad het regeerakkoord uit dat acties voor de bijstand van grote zorgbehoevenden uitstippelt.

Mantelzorgers krijgen een jurische erkenning van hun status. Onder het begrip verstaan we de naaste verwant of een andere hulpverlener die regelmatig en doorlopend met hulp en bijstand instaat voor de zorg van personen met een grote zorgbehoevendheid. De mantelzorger zal kunnen worden erkend via een erkenningsprocedure bij het ziekenfonds. In een volgende fase worden de specifieke categorieën en de concrete vormen van bijstand gedefinieerd en worden de gevolgen van de erkenning via een koninklijk besluit verduidelijkt. Om de ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers te bepalen, zal de federale overheid overleggen met de gemeenschappen. De definitie is tot stand gekomen in overleg met de sector vertegenwoordigd door de Fédération Aide et Soins à Domicile, Stichting tegen kanker, Le GAMP, Lieverthuis vzw, Télé-Secours, Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen, Aidants Proches vzw, AFrAHM, Fédération Similès Francophone, Christelijke Ziekenfondsen, UCP mouvement social des aînés vzw, Respect Seniors, AP3, Observatorium voor gezondheid van Brussel, Kenniscentrum Mantelzorg vzw, Socialistische Vereniging voor personen met een handicap vzw, Federatie voor thuiszorgcentrales, Espace senior, Euromut en Aides à Domicile en Milieu Rural vzw.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, de Federale Adviesraad voor ouderen, de sociale partners uit de nonprofitsector die ressorteren onder het paritair comité 337, en de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap.

voorontwerp van wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden