Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 februari 2017

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leveringstermijn van zendingen vastlegt die gefrankeerd zijn met een kerstzegel gedurende de twee laatste weken en de eerste week van het jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit regulariseert de bestaande situatie waarbij post die met een kerstzegel wordt gefrankeerd, gedurende een  periode van drie weken rond het einde van het jaar wordt opgenomen in de poststromen waarvoor als norm D+3 geldt (in plaats van D+1). Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft zich de voorbije jaren met deze uitzondering akkoord verklaard. Het KB regulariseert deze situatie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV "Hervorming van de Regie der posterijen" van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV "Hervorming van de Regie der posterijen" van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden