Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van de Vreemdelingenwet inzake kennelijk onrechtmatige beroepen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 februari 2017

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de strijd tegen kennelijk onrechtmatige beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aangaat.

De vreemdelingenwet laat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe om een geldboete op te leggen wegens een kennelijk onrechtmatig beroep. Het voorontwerp van wet wil de bestaande procedure vereenvoudigen en efficiënter maken, terwijl de rechten van verdediging toch maximaal worden gegarandeerd. Er worden ook criteria vastgelegd voor het bepalen van het bedrag van de geldboete. Hierdoor zullen rechters meer gebruik maken van deze door de wet geboden mogelijkheid om misbruiken te bestrijden en zo het aantal misbruiken terug te dringen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katrien JansseuneKatrien Jansseune
Woordvoerster van staatssecretaris Theo Francken
+32 471 20 95 23
vCard downloaden