Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Middenstand Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wijzigt.

Het voorontwerp van wet voorziet in een aantal vernieuwingen binnen de tuchtprocedure voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). 

In het kader van het vooronderzoek inzake tuchtdossiers betreffende vastgoedmakelaars wordt een mogelijkheid gegeven aan de klager om een herziening van het klassement zonder gevolg van zijn klacht te vragen. Daartoe wordt een rechtskundig assessoraat generaal ingericht. 

Het BIV, meer bepaald het Bureau, krijgt de mogelijkheid om de herziening te vragen van de beslissingen van de rechtskundig assessor tot het klasseren zonder gevolg van een klacht en om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de Uitvoerende kamers bij de Kamers van Beroep. Naast de betrokken vastgoedmakelaar, het Bureau en de rechtskundig assessor, zal ook de rechtskundige assessor generaal beroep kunnen aantekenen bij de Kamer van Beroep tegen een beslissing van de Uitvoerende Kamer.

Daarnaast krijgen het Bureau en de rechtskundige assessoren en rechtskundige assessoren generaal de mogelijkheid om via een spoedprocedure aan de rechter te vragen bewarende maatregelen, zoals aanstelling van een voorlopig bewindvoerder en het blokkeren van de toegang tot de rekeningen waarop derdengelden staan, te nemen ten aanzien van oneerlijke vastgoedmakelaars, teneinde te voorkomen dat ze meer slachtoffers maken en het imago van het beroep nog meer beschadigen.

De transparantie inzake de genomen voorlopige maatregelen en tuchtbeslissingen wordt groter door een automatische overmaking van de voorlopige maatregelen en tuchtbeslissingen genomen in gevolge een klacht aan de klager en door de publicatie van bepaalde tuchtbeslissingen op de website van het Instituut. Voor syndici geldt een bijzondere informatieplicht aan de verenigingen van mede-eigenaars.

Tenslotte strekt het ertoe vastgoedmakelaars te verplichten om gebruik te maken van kwaliteitsrekeningen, meer bepaald de derdenrekening en de rubriekrekening. Dankzij een duidelijke afscheiding tussen het privévermogen en het professionele vermogen van de vastgoedmakelaar worden geldsommen, door klanten aan hem toevertrouwd, beter beschermd: zij mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en bij een eventueel faillissement vallen zij buiten het faillissement.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden