Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van de wet over OCMW-steun

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het voorontwerp van wet wijzigt de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's). Twee punten uit het regeerakkoord komen in het voorontwerp aan bod: 

  • versterking van de controles voor de terugbetaling van medische kosten: Dit zal verwezenlijkt worden met de mogelijkheid voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering om de medische rechtvaardiging te controleren van het “dringende karakter” van de dringende medische hulp ; met de creatie van de functie van controlearts die deze controles zal uitvoeren en tot slot met de mogelijkheid om maatregelen te nemen na afloop van deze controles : de terugvordering van de kosten opgelopen bij zorgverleners en de sanctionering van de OCMW’s die hun maatschappelijk onderzoek niet of slecht hebben uitgevoerd.
  • precisering van het dringende karakter van de dringende medische hulp zonder creatie van een statische lijst

Tot slot beoogt het voorontwerp enerzijds de creatie van een nieuwe bevoegdheidsregel voor de OCMW’s die de bestendigheid garandeert van de verleende zorgen en anderzijds de verlenging van de termijn voor het maatschappelijk onderzoek van de OCMW’s opdat dit kan worden uitgevoerd onder de best mogelijke omstandigheden.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 195 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's. Het ontwerp integreert huisartsen in MediPrima, het project om de behandeling van de medische hulp toegekend dor de OCMW’s aan onvermogenden te vereenvoudigen, te rationaliseren en te verbeteren. De eerste fase van het project is operationeel sinds 2013 en impliceert enerzijds de ziekenhuizen en anderzijds de personen die geen ziekte-invaliditeitsverzekering hebben en die zich niet kunnen inschrijven bij een mutualiteit in België. In de tweede fase worden huisartsen toegevoegd. Een volledige en verplichte omschakeling voor alle huisartsen naar MediPrima zal samen plaatsvinden met hun veralgemeende overstap naar de elektronische facturatie.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden