Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het voorontwerp regelt de tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming* en de omzetting van de gerelateerde Europese richtlijn**, die beide de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens beogen. Het voorziet daarnaast in afwijkende regelingen voor de autoriteiten buiten het toepassingsgebied van de EU, zoals de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het voorontwerp heeft als doel het toezicht op de gegevensbescherming te moderniseren. De principes van de Verordening worden hierin verankerd: een sterkere bescherming van de persoonsgegevens op basis van accountability (verantwoordelijkheid waar de verantwoordelijkheid moet liggen), transparantie en als sluitstuk een sterkere controle van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

** Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden