Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Door Arlin Bagdat

Via een koninklijk besluit werd vandaag het ontslag aanvaard van de heren Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken en mevrouw Zuhal Demir als leden van de federale regering en de bevoegdheden van de regeringsleden werden herschikt.

  • De heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, wordt bovendien belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.
  • De heer Alexander De Croo wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
  • De heer Didier Reynders wordt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 
  • De heer Pieter De Crem wordt benoemd tot minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 
  • De heer Koen Geens, minister van Justitie, wordt bovendien belast met de Regie der gebouwen. 
  • Mevrouw Maggie De Block wordt benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
  • Mevrouw Sophie Wilmes wordt benoemd tot minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. 
  • De heer Daniel Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, wordt bovendien belast met Grote Steden.
  • De heer Philippe De Backer wordt benoemd tot Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
http://kanselarij.belgium.be

Contact

Arlin BagdatArlin Bagdat
Directeur-generaal
Wetstraat 16, 1000 Brussel
+32 2 287 41 05
+32 478 32 91 47
vCard downloaden