Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving aanpassen aan de toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 

Het eerste ontwerp voert het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 uit en voorziet de invoering van een artikel 33ter aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dit nieuwe artikel heeft betrekking op verstrekkingen van genetische onderzoeken. Die verstrekkingen komen grotendeels voort uit het huidige artikel 33bis van de nomenclatuur. In artikel 33bis blijven enkel de testen met een diagnostische of prognostische waarde behouden. De testen met therapeutische waarde worden verplaatst naar art 33ter.

Momenteel is de terugbetaling van gestratificeerde (gepersonaliseerde) geneesmiddelen en hun biomerker (companion diagnostic) niet gekoppeld en loopt de terugbetaling van de merker vertraging op ten opzichte van de terugbetaling van het geneesmiddel. Vanuit de visie om de terugbetaling gelijktijdig te laten ingaan, wordt een gekoppeld terugbetalingssysteem geneesmiddel-moleculair biologische test voorgesteld dat voldoende flexibel is om de snelle evoluties binnen dit domein op te volgen op maandelijkse basis.
Het tweede ontwerp stelt voor om voor de prestaties van het nieuwe artikel 33ter dezelfde regels te volgen als voor de prestaties van artikel 33bis, met name:

  • voor de niet-voorkeurgerechtigden die tevens niet gehospitaliseerd zijn, wordt een remgeld voorgesteld van 15% met een maximum van 8,68 € per verstrekking en dit op alle honoraria van alle prestaties van artikel 33ter
  • voor de prestaties van artikel 33ter van de nomenclatuur die verstrekt worden aan voorkeurgerechtigden, of ze nu gehospitaliseerd zijn of niet, en aan gehospitaliseerde nietvoorkeurgerechtigden, wordt geen remgeld ingesteld

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden