Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet uitvoert die de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers verbetert.

Het ontwerp zorgt voor een aantal aanpassingen, om deze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen via de wet van 5 mei 2019. Het gaat onder meer om de volgende verbeteringen:

  • De lijst van ziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling wordt uitgebreid tot longkanker en larynxkanker volgens dezelfde voorwaarden als die voor beroepsziekten. Tot op heden ging het enkel over mesothelioom en asbestose.
  • In het kader van asbestose en mesothelioom, ontvingen de rechthebbenden een rente in geval van overlijden. De rechthebbenden genieten nu hetzelfde voordeel voor long- en larynxkanker.
  • Tot nu toe hebben de slachtoffers pas een tussenkomst gekregen vanaf de datum van hun aanvraag. Voortaan ontvangen zij deze tussenkomst vanaf de diagnose, met maximaal 120 dagen tussen de diagnose en de aanvraag.
  • De indiening van een aanvraag voor beroepsziekten is van toepassing op het asbestfonds (en vice versa) voor de erkenning van de twee nieuwe ziekten: larynxkanker en longkanker veroorzaakt door asbest (cumulatief plafond van de twee vergoedingen)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden