Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

Brussel, 17 september 2015. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Twee redenen liggen aan deze de basis van deze stijging: de structurele maandelijkse toename van het aantal leefloners met maatschappelijk kwetsbare groepen en de impact van de beperking van de inschakelingsuitkering. De stijging van het aantal erkende vluchtelingen is nog niet zichtbaar in het eerste kwartaal.

Lees verder - 17/09/2015 09:53

Compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de compensatie van de impact van de wijzigingen inzake de werkloosheidsreglementering aan de OCMW's.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus keurt de ministerraad de toewijzing goed van een deel van de tweede open aanbesteding in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Verhoging van de leefloonbedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van het leefloon verhoogt. 

Lees verder - 03/04/2015 15:51

FAMIFED toont zich solidair met jongeren in GAZA

FAMIFED neemt deel aan Zuiddag op donderdag 16 oktober 2014. FAMIFED ontvangt die dag in het kader van het project Work for Change 5 jongeren tussen 15 tot 20 jaar op haar werkvloer. Voor Work for Change kruipen die jongeren één dag in de kleren van een dossierbeheerder, een ICT-expert of een HR-adviseur bij FAMIFED. Ze staan hun verdiende loon af aan een theaterproject voor jongeren uit Gaza.

Lees verder - 16/10/2014 11:47

Maandelijks aantal leefloners voorbij de kaap van 100.000 in 2014

Brussel, 18 juli 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport vast dat de leefloonpopulatie ook in 2014 nog verder stijgt en verjongt.

Lees verder - 18/07/2014 11:25

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

Brussel, 18 juli 2014. 1 op 5 van de gesanctioneerde personen moet een beroep doen op het OCMW. 7 op 10 van deze geschorste werklozen die bij het OCMW aankloppen, doen dit tijdens het eerste kwartaal na hun sanctie en blijven 1,4 kwartaal bij het OCMW.

Lees verder - 18/07/2014 11:03

Mensen blijven aan het werk dankzij OCMW

Brussel, 25 april 2014. Het activeringsbeleid van de OCMW ’s heeft in de laatste 10 jaar vooruitgang geboekt. In 2003 werden maandelijks 8.829 personen tewerkgesteld. Dit aantal steeg met factor 1,5 tot maandelijks 13.609 personen in 2013. De POD Maatschappelijke Integratie gaat in zijn trimestriële focusnota dieper in op de evolutie van het activeringsbeleid van de OCMW ‘s.

Lees verder - 25/04/2014 12:05

Steunverlening aan asielzoekers neemt sterk af

Brussel, 25 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, in 2013 sterk afnam.

Lees verder - 25/04/2014 12:00