Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social inclusion

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29

Detachering van personeel van SMALS bij de POD Maatschappelijke Integratie

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block om een personeelslid van SMALS vzw te detacheren voor de functie van conversation and communication manager bij de federale programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Toekenning van subsidies voor de maatschappelijke integratie en sociale economie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block om subsidies toe te kennen aan een aantal projecten voor maatschappelijke integratie en sociale economie.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

Ons socialezekerheidsysteem is en blijft een heet hangijzer. Je moet er een goed inzicht in hebben om te kunnen inschatten aan welke uitdagingen België – net als zijn Europese buren – in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Als we de sociale uitgaven van de laatste jaren bekijken, zien we een aantal trends, zoals de stijging van de uitgaven voor de rustpensioenen met 4 miljard euro, de stijging van het aantal uitbetaalde pensioenen met 119.000 (tussen 2008 en 2011) en de scherpe daling van de tewerkstellingsgraad na de leeftijd van 50, tot de pensioenleeftijd.

Lees verder - 13/12/2012 09:27

Federaal Actieplan Armoedebestrijding

BRUSSEL, 14/09/2012.- Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft vandaag het Federaal Plan Armoedebestrijding voorgesteld op de ministerraad. De 118 actiepunten van het plan moeten ervoor zorgen dat ons land tegen de Europese doelstelling haalt van 380 000 minder armen in België tegen het jaar 2020.

Lees verder - 14/09/2012 13:20

Versoepeling van de partnerschapsovereenkomsten met de OCMW's

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de partnerschapsovereenkomsten van de diensten voor arbeidsbemiddeling met de OCMW's versoepelt*.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Standpunten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aangaande de levensverzekering

Brussel, 02.03.2011 – Het Instituut is verheugd over deze opmerkelijke stap voorwaarts voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zowel vanuit het opzicht van het gemeenschapsrecht als wat betreft het gevolg voor de interne wetgeving van het historisch arrest van 1 maart van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen .

Lees verder - 03/03/2011 15:09