Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst hernieuwt.

Lees verder - 25/10/2019 14:25

Naar een gelijkwaardig pensioen voor zelfstandigen

Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige bedraagt 911 EUR per maand. Bij een werknemer is dat 1.267 EUR. Bij een ambtenaar meer dan 2.600 EUR. Het maximumpensioen voor een alleenstaande bedraagt 1.405,28 EUR bij de zelfstandigen, tegenover 2.390,76 EUR bij de werknemers.

De lage pensioenbedragen bij de zelfstandigen hebben verschillende oorzaken (o.a. de late invoering van het proportioneel pensioen in 1984 en het gemiddeld lage inkomen van zelfstandigen). De belangrijkste oorzaak voor de lage zelfstandigenpensioenen ligt bij de zogenaamde correctiecoëfficiënten.

Het inkomen dat voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen, wordt met deze coëfficiënten vermenigvuldigd. Voor de loopbaanjaren vanaf 2003 bedraagt de correctiecoëfficiënt 0,66325 op het inkomen tot aan het eerste plafond (48.054,36 EUR in 2018) en 0,541491 op het inkomen tot aan het tussenplafond dat geldt voor de berekening van de sociale bijdragen (58.513,59 EUR in 2018). Daardoor worden het inkomen waarop de berekening van het pensioen gebeurt en dus ook het uiteindelijke pensioenbedrag dat de zelfstandige ontvangt, naar beneden getrokken. De correctiecoëfficiënt van 0,66325 betekent eenvoudigweg dat het proportioneel pensioen van een zelfstandige 1/3 lager uitkomt dan dat van een werknemer met een vergelijkbaar inkomen.

De correctiecoëfficiënten werden tezamen met het proportioneel pensioen voor zelfstandigen in 1984 ingevoerd. Bij het vaststellen van ervan vertrok men in 1984 van het principe dat 1 frank sociale bijdrage, rekening houdend met de bijdragevoeten, hetzelfde pensioen moest opleveren voor de werknemers als voor de zelfstandigen.

Een recente analyse van het ABC (Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut voor de Zelfstandigen) toont echter aan dat de huidige correctiecoëfficiënten niet langer gerechtvaardigd zijn.

Lees verder - 30/04/2019 08:43

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen komt in aanmerking voor het pensioen van het Vlaams onderwijspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat rekening houdt met  het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen in het kader van de berekening van het pensioen van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van pensioenen.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pensioenrechten toekent voor periodes van disponibiliteit met wachtgeld voor het personeel van Belgocontrol.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Pensioenrechten voor verloven toegekend aan het personeel van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het personeel van bpost pensioenrechten toekent voor verloven voorafgaand aan het pensioen.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Toekenning van het gezinspensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van het gezinspensioen aan zelfstandigen.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Invoering van een systeem van halftijds pensioen in de publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat een systeem van halftijds pensioen in de pensioenstelsels van de publieke sector invoert.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

Lees verder - 31/08/2018 15:57