Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Resultaten OLO-aanbesteding van 19/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,384 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 19/11/2018 12:07

OLO-aanbesteding van 19/11/2018 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 19 november 2018, zal schommelen tussen 2,9 en 3,4 miljard EUR

4 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 0,50% 22/10/2024 ISIN BE0000342510 (OLO 82)
2. OLO 0,80% 22/06/2028 ISIN BE0000345547 (OLO 85)
3. OLO 3,00% 22/06/2034 ISIN BE0000333428 (OLO 73)
4. OLO 2,25% 22/06/2057 ISIN BE0000343526 (OLO 83)

Lees verder - 16/11/2018 11:50

Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks door de douane in de Antwerpse haven in beslag genomen wordt, is nagenoeg vertienvoudigd op 5 jaar tijd: van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. Deze tendens zet zich ook in 2018 voort: tot november 2018 werd reeds 38,6 ton cocaïne in beslag genomen.

Om deze onrustwekkende trend te stoppen zal de douane, als één van de partners in het Stroomplan via een maximale scanning bijdragen tot het terugdringen van de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Lees verder - 14/11/2018 17:26

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand oktober 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,358 miljard euro afgenomen, tot 392,471 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 1,645 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,625 miljard euro per eind oktober 2018.

Lees verder - 13/11/2018 09:56

OLO-aanbesteding van 19/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 19 november 2018 :

Lees verder - 12/11/2018 15:44

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Lees verder - 12/11/2018 15:11

Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de soorten rekeningen en contracten bepaalt die bedoeld zijn in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, samen met de eventuele mededelingsdrempels voor die contracten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Douanelabo in Vilvoorde ingehuldigd

Vandaag werd in aanwezigheid van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude, het nieuwe douanelabo in Vilvoorde officieel ingehuldigd.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt is blij met het nieuwe labo: " De nieuwe apparatuur laat toe om niet alleen een groter aantal controles automatisch te verwerken maar ook om nieuwe trends op het vlak van illegale of frauduleuze producten op te sporen."

Lees verder - 09/11/2018 11:49

Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

Op dinsdag 13 november 2018 huldigen Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Vilvoorde in. 

Lees verder - 07/11/2018 17:13

Persuitnodiging : de eerste Berg van Barmhartigheid van België viert zijn vierhonderdste verjaardag met een herdenkingsmunt van 2,5 €.

De Koninklijke Munt van België en de Berg van Barmhartigheid nodigen u graag uit op de officiële voorstelling van de nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2,5 € ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de eerste Berg van Barmhartigheid van België.

Lees verder - 06/11/2018 14:48