Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Zesde staatshervorming: hervorming van de doelgroepvermindering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Conick een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de doelgroepenvermindering in het kader van de zesde staatshervorming. De bepalingen van het voorontwerp worden als amendement bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Lees verder - 21/02/2014 18:30

Opvolgingsrapport van het Actieplan tegen sociale dumping

De ministerraad heeft akte genomen van het eerste opvolgingsrapport betreffende de uitvoering van het Actieplan tegen sociale dumping.

Lees verder - 14/02/2014 17:25

Paul Dujardin opnieuw voor 6 jaar aan het hoofd van Bozar

De ministerraad verlengt op voorstel van minister belast met de Federale Culturele Instellingen Laurette Onkelinx met zes jaar vanaf 1 januari 2014 het mandaat van Paul Dujardin als hoofd van BOZAR.

Lees verder - 07/02/2014 18:19

Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard in tweede lezing een reeks voorontwerpen van wet en ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van de bevoegdheden op het vlak van gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest regelen. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed.

Lees verder - 31/01/2014 17:43

Identificatie van de reders bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reders verplicht zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden te identificeren met hun ondernemingsnummer.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

Nieuwe onlinetoepassing geeft horecawerknemers zicht op gewerkte dagen

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kunnen werknemers nagaan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid in de horeca ze nog te goed hebben.  Samen met de nieuwe mobiele versie van de tewerkstellingsaangifte Dimona zorgt de toepassing ervoor dat het horecaplan van de federale regering goed van start is gegaan.

Lees verder - 07/01/2014 11:27

Vijf beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen

De ministerraad  neemt akte van een oriëntatienota over de hervorming van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard stelde de nota voor. Het gaat om een eerste stap met zicht op een diepgaande hervorming van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap in uitvoering van het regeerakkoord.  

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Sociale, budgettaire en diverse bepalingen op het vlak van tewerkstelling

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed met sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

Lees verder - 19/12/2013 17:58

Activaplan uitgebreid tot min dertigjarigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het activaplan uitbreidt tot de min dertigjarigen.

Lees verder - 13/12/2013 18:11