Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

De RSZPPO publiceert zijn "Jaarverslag 2012"

2012 was niet alleen het jaar waarin de bestuursovereenkomst 2010-2012 werd afgesloten, maar ook het jaar waarin er een nieuwe bestuursovereenkomst voor 2013-2015 moest worden opgesteld.

Lees verder - 15/10/2013 15:45

Sociale zekerheid voor sleepvaart en koopvaardij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtsnoeren van de Europese Commissie voor staatsteun aan het zeevervoer in Belgisch recht omzet.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Sociaal statuut voor zeevarenden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut voor zeevarenden op het vlak van moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof aanpast.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Welvaartsaanpassing op het vlak van beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal uitkeringen op het vlak van beroepsziekten aan de welvaart aanpast. De aanpassing voert het regeerakkoord uit.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Controle van levensmiddelen in apotheken

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de controle op levensmiddelen die worden aangeboden in apotheken en groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp voortaan geregeld via overeenkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische uitwerking van de derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp via overeenkomst regelt.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Een nieuw systeem met het oog op de geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende bepalingen met betrekking tot de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart. Hij keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deze wet uitvoert.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Lees verder - 20/09/2013 16:33

Verlenging van maatregelen gelegenheidswerk in de witloofteelt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de specifieke regeling voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerkers in de witloofteelt verlengt.

Lees verder - 20/09/2013 16:33

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers verhoogt met 1,25%

De ministerraad beslist de invaliditeitspensioenen van mijnwerkers vanaf 1 september 2013 met 1,25% te verhogen. De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit op initatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard goed.

Lees verder - 20/09/2013 16:33