Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Gelegenheidsarbeid in de horecasector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de nieuwe regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector voorzien in de relancestrategie van juli 2012 concreet uitvoeren.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing

De ministerraad keurt een in tweede lezing voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Vereenvoudiging van de registratie op bouwwerven

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez een voorontwerp van wet goed dat toelaat om de elektronische registratie van aanwezigheden op bouwwerven nog dit jaar op te starten. Hiermee wil de regering een administratieve vereenvoudiging, een versterking van de strijd tegen de sociale dumping en een verlaging van de loonlasten bereiken.

Lees verder - 05/07/2013 18:18

Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen hervormt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers met handicap verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een aantal oudere werknemers met handicap of met ernstige lichamelijke problemen verlengt.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Deelname aan het stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastruturen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard om deel te nemen aan een infrastructuur van het Europese stappenplan van het Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Uitgaven sociale zekerheid stegen minder sterk in 2012

In 2012 stegen de uitgaven voor de sociale zekerheid van werknemers minder sterk dan in 2011. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), dat nu online staat. Het verslag geeft een goed beeld van de financiële toestand van de sociale zekerheid voor werknemers.

Lees verder - 27/06/2013 13:54

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) op 10 juni 2013 om alvast zeven vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan.

Lees verder - 17/06/2013 10:35

Dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed met dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving goed op het vlak van de onderwerping, arbeidsongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, beroepsziekten kinderbijslag en alternatieve financiering.

Lees verder - 14/06/2013 15:49

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties bij werkzaamheden bij de uitoefening van sommige onroerende werken.
Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van werken in onroerende staat aan. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

Lees verder - 14/06/2013 15:49