Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Uitgaven sociale zekerheid stegen minder sterk in 2012

In 2012 stegen de uitgaven voor de sociale zekerheid van werknemers minder sterk dan in 2011. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), dat nu online staat. Het verslag geeft een goed beeld van de financiële toestand van de sociale zekerheid voor werknemers.

Lees verder - 27/06/2013 13:54

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) op 10 juni 2013 om alvast zeven vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan.

Lees verder - 17/06/2013 10:35

Dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed met dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving goed op het vlak van de onderwerping, arbeidsongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, beroepsziekten kinderbijslag en alternatieve financiering.

Lees verder - 14/06/2013 15:49

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties bij werkzaamheden bij de uitoefening van sommige onroerende werken.
Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van werken in onroerende staat aan. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

Lees verder - 14/06/2013 15:49

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Lees verder - 14/06/2013 12:13

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van de paritaire comités voor de landbouw of  het tuinbouwbedrijf.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de bijzondere toewijzingen.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Welvaartsaanpassing uitkeringen arbeidsongevallen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de uitkeringen voor arbeidsongevallen aan de welvaart aanpassen. Daarmee concretiseert de ministerraad een bepaling uit het interprofessioneel akkoord.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Ministerraad geeft groen licht voor nieuwe regeling toegelaten arbeid bij pensioen overheidsstelsel - tweede lezing

De ministerraad keurtin tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden uit de overheidssector hervormt. De ministerraad heeft akte genomen van het protocol van het Onderhandelingscomité voor het militaire personeel van 2 mei 2013 en van het protocol van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten van 14 mei 2013.

Lees verder - 24/05/2013 18:01