Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Herberekening van het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2013 vastlegt.

Lees verder - 24/05/2013 18:01

Vrijstelling van arbeidskaart bij gezinshereniging

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van arbeidskaart aanpast aan de criteria voor verblijfsvergunningen in geval van gezinshereniging.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Informatieverstrekking bij onderaanneming

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de informatieverplichting aan de werknemersvertegenwoordiging uitwerkt in geval van overdracht van het gezag van de werkgever bij een onderaanneming.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vergemakkelijkt overdracht kinderbijslag

Om de overdracht van de kinderbijslag zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voor om nog vóór de overgangsperiode het aantal uitbetalingsinstellingen te verminderen.

Lees verder - 17/05/2013 11:48

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector

De ministerraad past op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck de voorwaarden aan om als gelegenheidswerknemer in de land- of tuinbouwsector te werken.

Lees verder - 03/05/2013 17:02

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart in 2013-2014

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de inhaalpremie voor invaliden en de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aan de welvaart aanpassen. De beslissing voert het akkoord uit dat de sociale partners op het vlak van de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen voor 2012-2013 hebben gesloten. 

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad stemt in met twee overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Verwijzingen naar meldingsplicht gedetacheerde stagiairs in LIMOSA-aangifte geschrapt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat alle verwijzingen naar de verplichte melding van gedetacheerde zelfstandige en loontrekkende stagiairs in de programmawet van 27 december 2006 en het Sociaal Starfwetboek schrappen. De ministerraad komt hiermee tegemoet aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees verder - 26/04/2013 17:40