Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Lees verder - 14/06/2013 12:13

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van de paritaire comités voor de landbouw of  het tuinbouwbedrijf.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de bijzondere toewijzingen.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Welvaartsaanpassing uitkeringen arbeidsongevallen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de uitkeringen voor arbeidsongevallen aan de welvaart aanpassen. Daarmee concretiseert de ministerraad een bepaling uit het interprofessioneel akkoord.

Lees verder - 31/05/2013 16:56

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Ministerraad geeft groen licht voor nieuwe regeling toegelaten arbeid bij pensioen overheidsstelsel - tweede lezing

De ministerraad keurtin tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden uit de overheidssector hervormt. De ministerraad heeft akte genomen van het protocol van het Onderhandelingscomité voor het militaire personeel van 2 mei 2013 en van het protocol van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten van 14 mei 2013.

Lees verder - 24/05/2013 18:01

Herberekening van het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2013 vastlegt.

Lees verder - 24/05/2013 18:01

Vrijstelling van arbeidskaart bij gezinshereniging

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van arbeidskaart aanpast aan de criteria voor verblijfsvergunningen in geval van gezinshereniging.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Informatieverstrekking bij onderaanneming

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de informatieverplichting aan de werknemersvertegenwoordiging uitwerkt in geval van overdracht van het gezag van de werkgever bij een onderaanneming.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vergemakkelijkt overdracht kinderbijslag

Om de overdracht van de kinderbijslag zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voor om nog vóór de overgangsperiode het aantal uitbetalingsinstellingen te verminderen.

Lees verder - 17/05/2013 11:48