Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad heeft het actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de inspectiediensten in 2013 zullen uitvoeren op het vlak van de strijd tegen de bijdragefraude, de uitkeringsfraude en het zwartwerk. 

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Bijdragen voor geneeskundige verzorging voor de militairen in vrijwillige dienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) vrijstelt van de aanvullende bijdrage voor geneeskundige verzorging tijdens de zes eerste maanden van hun recrutering. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. 

Lees verder - 19/04/2013 16:56

RKW bindt de strijd aan met fraude kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) bindt al vele jaren de strijd aan met de sociale fraude in de kinderbijslagsector.

Lees verder - 19/04/2013 14:27

Persuitnodiging 'Versterking van de sociale en financiële duurzaamheid pensioenstelsels' - Zuidertoren, maandag 15 april 2013, 11.00u

Vice-eerste minister en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle lichten nu maandag 15 april 2013, in aanwezigheid van een tiental vooraanstaande experten, de voorbereiding toe van verdere hervormingen ter versterking van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels.

Lees verder - 12/04/2013 11:56

Modernisering van het arbeidsrecht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een gedeelte van het akkoord omzet dat door de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht werd bereikt, zoals goedgekeurd door de regering op 27 februari laatstleden. 

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Mantelzorgers juridisch erkend

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de mantelzorgers juridisch erkent. Hiermee voert de ministerraad het regeerakkoord uit dat acties voor de bijstand van grote zorgbehoevenden uitstippelt.

Lees verder - 22/03/2013 17:11

Omschrijving van de managementfuncties van het eHealth-platform

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal aspecten van de managementsfuncties van het eHealth-platform omschrijft.

Lees verder - 22/03/2013 17:11

Administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap

Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Lees verder - 14/03/2013 16:49

Sociaal overleg

De Regering en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben overeenstemming bereikt over de verhoging van de uitkeringen en de pensioenen, de verhoging van het netto minimumloon, de verlagingen van de sociale werkgeversbijdragen, de modernisering van het arbeidsrecht en de verlenging van bepaalde bestaande akkoorden (bijvoorbeeld voor brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie).

Lees verder - 27/02/2013 11:09