Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector

De ministerraad past op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck de voorwaarden aan om als gelegenheidswerknemer in de land- of tuinbouwsector te werken.

Lees verder - 03/05/2013 17:02

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart in 2013-2014

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de inhaalpremie voor invaliden en de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aan de welvaart aanpassen. De beslissing voert het akkoord uit dat de sociale partners op het vlak van de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen voor 2012-2013 hebben gesloten. 

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad stemt in met twee overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Verwijzingen naar meldingsplicht gedetacheerde stagiairs in LIMOSA-aangifte geschrapt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat alle verwijzingen naar de verplichte melding van gedetacheerde zelfstandige en loontrekkende stagiairs in de programmawet van 27 december 2006 en het Sociaal Starfwetboek schrappen. De ministerraad komt hiermee tegemoet aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de werkgeversbijdragen voor werknemers met vaste contracten in de horecasector verminderen. De ministerraad voert hiermee de relancestrategie uit van juli 2012.

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad heeft het actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goedgekeurd. Het plan vermeldt de acties die de inspectiediensten in 2013 zullen uitvoeren op het vlak van de strijd tegen de bijdragefraude, de uitkeringsfraude en het zwartwerk. 

Lees verder - 26/04/2013 17:40

Bijdragen voor geneeskundige verzorging voor de militairen in vrijwillige dienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) vrijstelt van de aanvullende bijdrage voor geneeskundige verzorging tijdens de zes eerste maanden van hun recrutering. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. 

Lees verder - 19/04/2013 16:56

RKW bindt de strijd aan met fraude kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) bindt al vele jaren de strijd aan met de sociale fraude in de kinderbijslagsector.

Lees verder - 19/04/2013 14:27