Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Jobs deal: betaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de uitbetaling van moederschapsuitkeringen voor de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. 

Lees verder - 30/11/2018 15:22

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Volksgezondheid: aanpassing van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de dotaties betaald aan de deelstaten voor de geïsoleerde geriatrische diensten (G-diensten) en de geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (Sp-diensten) aanpast aan de realiteit.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemt.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van Famifed

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag hernieuwt.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Samenwerkingsakkoord over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed met de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Ontbinding van Famifed en overdracht van goederen aan de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de ontbinding ervan.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor het elektronisch uitwisselen van berichten tussen tussen overheidsinstanties en ondernemingen, burgers of andere overheidsinstanties via de eBox.

Lees verder - 19/10/2018 15:48

Jaarlijkse analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren

De Europese 2020 doelstellingen om armoede en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen zullen niet gehaald worden. Armoede onder de werkende bevolking in België is eerder laag, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor sommige doelgroepen.

Naar jaarlijkse gewoonte analyseert de FOD Sociale Zekerheid de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren.  De meest actuele gegevens voor deze analyse verwijzen, afhankelijk van de indicator, naar de situatie in 2016 of 2017.

De belangrijkste conclusies die dit jaar worden getrokken, liggen in de lijn van de voorgaande jaren.  De Belgische vaststellingen sluiten ook aan bij de globale EU-trends.  Twee evoluties zetten zich echter sterker door dan de voorgaande jaren: de gestegen armoederisico’s voor laaggeschoolden en voor huishoudens zonder betaald werk.

Lees verder - 08/10/2018 14:22