Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Persuitnodiging 'Versterking van de sociale en financiële duurzaamheid pensioenstelsels' - Zuidertoren, maandag 15 april 2013, 11.00u

Vice-eerste minister en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle lichten nu maandag 15 april 2013, in aanwezigheid van een tiental vooraanstaande experten, de voorbereiding toe van verdere hervormingen ter versterking van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels.

Lees verder - 12/04/2013 11:56

Modernisering van het arbeidsrecht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een gedeelte van het akkoord omzet dat door de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht werd bereikt, zoals goedgekeurd door de regering op 27 februari laatstleden. 

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Mantelzorgers juridisch erkend

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de mantelzorgers juridisch erkent. Hiermee voert de ministerraad het regeerakkoord uit dat acties voor de bijstand van grote zorgbehoevenden uitstippelt.

Lees verder - 22/03/2013 17:11

Omschrijving van de managementfuncties van het eHealth-platform

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal aspecten van de managementsfuncties van het eHealth-platform omschrijft.

Lees verder - 22/03/2013 17:11

Administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap

Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Lees verder - 14/03/2013 16:49

Sociaal overleg

De Regering en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben overeenstemming bereikt over de verhoging van de uitkeringen en de pensioenen, de verhoging van het netto minimumloon, de verlagingen van de sociale werkgeversbijdragen, de modernisering van het arbeidsrecht en de verlenging van bepaalde bestaande akkoorden (bijvoorbeeld voor brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie).

Lees verder - 27/02/2013 11:09

Vereenvoudiging van aanvragen voor de tegemoetkoming in farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor het aanvragen van een akkoord voor tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten vereenvoudigt.

Lees verder - 22/02/2013 15:55

Bestuursovereenkomsten met openbare instellingen van openbare zekerheid en het e-Health-platform

De ministerraad keurt vijftien koninklijke besluiten goed met de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van het e-Health-platform voor 2013-2015.

Lees verder - 22/02/2013 15:55

Sociaal overleg

De regering begrijpt de moeilijkheden waarmee veel burgers geconfronteerd worden. De Eerste Minister herinnert eraan dat iedereen – werkgevers, vakbonden en de regering – samen moet werken om uit de crisis te geraken.

Lees verder - 22/02/2013 15:22

Erkenning tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is de erkenning van tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen, in het bijzonder uit de publieke sector. Het koninklijk besluit dat deze materie regelt, is net verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder - 15/02/2013 10:11