Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Vereenvoudiging van aanvragen voor de tegemoetkoming in farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor het aanvragen van een akkoord voor tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten vereenvoudigt.

Lees verder - 22/02/2013 15:55

Bestuursovereenkomsten met openbare instellingen van openbare zekerheid en het e-Health-platform

De ministerraad keurt vijftien koninklijke besluiten goed met de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van het e-Health-platform voor 2013-2015.

Lees verder - 22/02/2013 15:55

Sociaal overleg

De regering begrijpt de moeilijkheden waarmee veel burgers geconfronteerd worden. De Eerste Minister herinnert eraan dat iedereen – werkgevers, vakbonden en de regering – samen moet werken om uit de crisis te geraken.

Lees verder - 22/02/2013 15:22

Erkenning tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is de erkenning van tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen, in het bijzonder uit de publieke sector. Het koninklijk besluit dat deze materie regelt, is net verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder - 15/02/2013 10:11

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen

De regering heeft vandaag in eerste lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. De voorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en gelden voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. “Met de nieuwe pensioenbonus belonen we mensen die een inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen rekenen op een extra bedrag bovenop hun rustpensioen. Dit is een nieuwe stap naar langere loopbanen”, zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo.

Lees verder - 01/02/2013 08:59

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29

Toevoeging van het hypothenar hamer syndroom aan de lijst van beroepsziekten

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is het hypothenar hamer syndroom toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

Lees verder - 21/01/2013 11:23

Wijziging van de permanente steekproef van sociaal verzekerden

De ministerraad beslist, op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, de permanente steekproef van de sociaal verzekerden te wijzigen op het vlak van de toegang van het Intermutualistisch Agentschap tot de gegevensbestanden en de financiële aspecten van hun onderhoud.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor logopedisten en orthoptisten

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erkenningsprocedure voor het beroep van logopedist en orthoptist in werking laten treden.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen - tweede lezing

De ministerraad keurt, in tweede lezing en op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verpleegkundigen een vergoeding toekent voor het volgen van een continue opleiding.

Lees verder - 11/01/2013 14:57