Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen

De regering heeft vandaag in eerste lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. De voorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en gelden voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. “Met de nieuwe pensioenbonus belonen we mensen die een inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen rekenen op een extra bedrag bovenop hun rustpensioen. Dit is een nieuwe stap naar langere loopbanen”, zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo.

Lees verder - 01/02/2013 08:59

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29

Toevoeging van het hypothenar hamer syndroom aan de lijst van beroepsziekten

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is het hypothenar hamer syndroom toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

Lees verder - 21/01/2013 11:23

Wijziging van de permanente steekproef van sociaal verzekerden

De ministerraad beslist, op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, de permanente steekproef van de sociaal verzekerden te wijzigen op het vlak van de toegang van het Intermutualistisch Agentschap tot de gegevensbestanden en de financiële aspecten van hun onderhoud.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor logopedisten en orthoptisten

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erkenningsprocedure voor het beroep van logopedist en orthoptist in werking laten treden.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen - tweede lezing

De ministerraad keurt, in tweede lezing en op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verpleegkundigen een vergoeding toekent voor het volgen van een continue opleiding.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen in 2013 vast.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris belast met Beroepsrisico's Philippe Courard  een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen betreffende de arbeidsongevallen.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

Ons socialezekerheidsysteem is en blijft een heet hangijzer. Je moet er een goed inzicht in hebben om te kunnen inschatten aan welke uitdagingen België – net als zijn Europese buren – in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Als we de sociale uitgaven van de laatste jaren bekijken, zien we een aantal trends, zoals de stijging van de uitgaven voor de rustpensioenen met 4 miljard euro, de stijging van het aantal uitbetaalde pensioenen met 119.000 (tussen 2008 en 2011) en de scherpe daling van de tewerkstellingsgraad na de leeftijd van 50, tot de pensioenleeftijd.

Lees verder - 13/12/2012 09:27

Zesmaandelijks verslag van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van het zesmaandelijks verslag van staatsecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Lees verder - 07/12/2012 17:12