Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen in 2013 vast.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris belast met Beroepsrisico's Philippe Courard  een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen betreffende de arbeidsongevallen.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

Ons socialezekerheidsysteem is en blijft een heet hangijzer. Je moet er een goed inzicht in hebben om te kunnen inschatten aan welke uitdagingen België – net als zijn Europese buren – in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Als we de sociale uitgaven van de laatste jaren bekijken, zien we een aantal trends, zoals de stijging van de uitgaven voor de rustpensioenen met 4 miljard euro, de stijging van het aantal uitbetaalde pensioenen met 119.000 (tussen 2008 en 2011) en de scherpe daling van de tewerkstellingsgraad na de leeftijd van 50, tot de pensioenleeftijd.

Lees verder - 13/12/2012 09:27

Zesmaandelijks verslag van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van het zesmaandelijks verslag van staatsecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Lees verder - 07/12/2012 17:12

Campagne Beldonor.be 2012-2013

De ministerraad gaat akkoord met het samenwerkingsprotocol tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de bewustmakingscampagne Beldonor 2012-2013.

Lees verder - 07/12/2012 17:12

Moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

De ministerraad wijzigt een bepaling inzake de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. Het dubbel cumulatieverbod wordt opgeheven.

Lees verder - 07/12/2012 17:11

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog

Maar liefst 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Dat is de opvallende conclusie van het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 06/12/2012 10:26

Financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad legt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken en Beroepsrisico's Philippe Courard en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de bedragen vast voor de financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers in 2012.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

Onderwerping aan de sociale zekerheid van managers bij instellingen van openbaar nut

De houders van een managementfuntie bij de instellingen van openbaar nut worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de pensioenregeling voor werknemers. Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor de managers van de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.

 

Lees verder - 30/07/2012 14:16