Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Campagne Beldonor.be 2012-2013

De ministerraad gaat akkoord met het samenwerkingsprotocol tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de bewustmakingscampagne Beldonor 2012-2013.

Lees verder - 07/12/2012 17:12

Moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

De ministerraad wijzigt een bepaling inzake de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten met een handicap. Het dubbel cumulatieverbod wordt opgeheven.

Lees verder - 07/12/2012 17:11

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog

Maar liefst 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Dat is de opvallende conclusie van het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 06/12/2012 10:26

Financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad legt op voorstel van staatssecretaris voor Sociale Zaken en Beroepsrisico's Philippe Courard en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de bedragen vast voor de financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers in 2012.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

Onderwerping aan de sociale zekerheid van managers bij instellingen van openbaar nut

De houders van een managementfuntie bij de instellingen van openbaar nut worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de pensioenregeling voor werknemers. Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor de managers van de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.

 

Lees verder - 30/07/2012 14:16

Besluiten over sociale zaken en volksgezondheid

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit over sociale zaken en volksgezondheid goed:

Lees verder - 20/07/2012 19:46

De kwaliteit van de individuele medicatievoorbereiding verzekeren

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de individuele medicatievoorbereiding.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4.6 %

Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zojuist verschenen. De cijfers die het bevat zijn eerder bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privésector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4.6 % dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2.4 % toenam!

Lees verder - 13/07/2012 16:25

Coördinatie van de controles van illegale arbeid en sociale fraude tussen gewesten, gemeenschappen en federale overheid

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet voor de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 dat de controles van illegale arbeid en sociale fraude tussen gewesten, gemeenschappen en federale overheid coördineert.

Lees verder - 22/06/2012 16:28