Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Nationaal sociaal rapport 2012

De ministerraad stemt in met het nationaal sociaal rapport dat aan de Europese Commissie en aan het Europese Sociaal Beschermingscomité wordt verzonden. 

Lees verder - 08/06/2012 15:27

Persuitnodiging ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ - Studiecommissie voor de Vergrijzing en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne – maandag 11 juni 2012, 12.30u

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt op maandag 11 juni 2012 om 12.30 uur in aanwezigheid van Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne haar advies ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ voor. In dit advies onderzoekt de Studiecommissie voor de Vergrijzing het effect van de pensioenbonus op langer werken en formuleert zij een aantal aanbevelingen.

Lees verder - 08/06/2012 10:36

Aanwijzing van een bijzonder commissaris voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer François Florizoone vanaf 1 juni 2012 aanwijst als bijzonder commissaris bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid voor een mandaat van een jaar dat een maal kan worden verlengd. De commissaris zal naar aanleiding van onder andere het auditrapport van het Rekenhof over de leefbaarheid en perspectieven van het overzeese sociale zekerheidsstelsel:

Lees verder - 01/06/2012 15:37

Goedkope medische specialiteiten voor voorschriften op stofnaam

In het kader van de besparingsmaatregelen besliste de ministerraad dat de apothekers een geneesmiddel moeten afleveren dat zich binnen de vork van 5%  ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel bevindt, bij een voorschrift op stofnaam, antibioticum of antimyoticum. Die groep van goedkoopste specialiteiten moest ten minste uit drie geneesmiddelen bestaan, zelfs als ze niet binnen de vork pasten van 5% ten opzichte van het goedkoopste geneesmiddel. Die uitzondering loopt af op 1 juni 2012. 

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Aansprakelijkheid van de werkgever die illegalen tewerkstelt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wet van 2 juni 2010 aanpast aan de Europese richtlijn over de sancties en maatregelen voor werkgevers die illegalen tewerkstellen*.  Het gaat om een tweede voorontwerp dat samen met het voorontwerp van wet dat de ministerraad op 11 mei 2012 goedkeurde, de Europese richtlijn omzet.

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent Europees congres actief ouder worden en intergenerationele solidariteit, 23 mei 2012 (10.00u)

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent morgen woensdag 23 mei 2012 in Brussel het 7de Europees congres van het European Social Insurance Platform (ESIP).  Congresthema is de rol van sociale verzekeringsinstellingen bij actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.

Lees verder - 22/05/2012 14:40

RKW lanceert FamiPedia, hét kennisportaal van de kinderbijslag voor werknemers

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) lanceert de nieuwe website FamiPedia: www.famipedia.be. Dit platform, waarin een 70-tal interne experts hun knowhow bundelden, vormt hét kennisportaal van de kinderbijslagsector voor werknemers.
FamiPedia biedt een centrale toegang tot een helder, coherent en actueel overzicht van de kinderbijslagregeling voor werknemers via twee inhoudelijk met elkaar verbonden luiken.

Lees verder - 14/05/2012 16:20

Soepelere voorwaarden voor zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit over de zorgtrajecten dat zieken die aan diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie lijden soepelere voorwaarden biedt.  

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Betere dekking van de gezondheidszorg voor zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op gezondheidszorg voor de zelfstandigen en de gepensioneerde zelfstandigen verbetert*.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan het RSZ-globaal beheer 2012

De ministerraad legt het bedrag voor de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid voor 2012 vast op   4 041 353 000 euro zoals overeengekomen tijdens de begrotingscontrole.

Lees verder - 11/05/2012 17:29