Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Onderwerping aan de sociale zekerheid van managers bij instellingen van openbaar nut

De houders van een managementfuntie bij de instellingen van openbaar nut worden onderworpen aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de pensioenregeling voor werknemers. Het gaat om dezelfde voorwaarden als voor de managers van de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 28/09/2012 17:05

De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.

 

Lees verder - 30/07/2012 14:16

Besluiten over sociale zaken en volksgezondheid

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit over sociale zaken en volksgezondheid goed:

Lees verder - 20/07/2012 19:46

De kwaliteit van de individuele medicatievoorbereiding verzekeren

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de individuele medicatievoorbereiding.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4.6 %

Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zojuist verschenen. De cijfers die het bevat zijn eerder bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privésector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4.6 % dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2.4 % toenam!

Lees verder - 13/07/2012 16:25

Coördinatie van de controles van illegale arbeid en sociale fraude tussen gewesten, gemeenschappen en federale overheid

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet voor de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 dat de controles van illegale arbeid en sociale fraude tussen gewesten, gemeenschappen en federale overheid coördineert.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Regering voert de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers op - tweede lezing

De ministerraad keurt het plan dat de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opvoert definitief goed. Het voorontwerp van wet* hierover werd met de transportsector overlegd en aan het advies van de Raad van State en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut de zelfstandigen aangepast.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Sociale kennisgeving voor akten van erfopvolging

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die artikel 35 en 23 van de programmawet* van kracht maakt vanaf 1 juli 2012. De artikels in kwestie maken de sociale kennisgeving verplicht voor de akten van erfopvolging die opgemaakt zijn door notarissen of ontvangers van erfenissen die ertoe gemachtigd zijn.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Remgeld van toepassing voor verstrekkingen diëtetiek, podologie en bloeddrukmeters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat het remgeld toelaat voor de aankoop van gevalideerde bloeddrukmeters en verstrekkingen podologie en diëtetiek.

Lees verder - 15/06/2012 16:31

Socialezekerheidsbijdragen op werkloosheid met bedrijfstoeslag aangepast - tweede lezing

De ministerraad past een aantal socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en aanvullende vergoedingen aan*. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Monica De Coninck voorstelt, verhoogt de percentages van de socialezekerheidsbijdragen zoals overeengekomen in de programmawet. Daarnaast vervangt de term werkloosheid met bedrijfstoeslag de term brugpensioen en de term werkloze met bedrijfstoeslag de term bruggepensioneerde

Lees verder - 15/06/2012 16:31