Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent Europees congres actief ouder worden en intergenerationele solidariteit, 23 mei 2012 (10.00u)

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent morgen woensdag 23 mei 2012 in Brussel het 7de Europees congres van het European Social Insurance Platform (ESIP).  Congresthema is de rol van sociale verzekeringsinstellingen bij actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.

Lees verder - 22/05/2012 14:40

RKW lanceert FamiPedia, hét kennisportaal van de kinderbijslag voor werknemers

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) lanceert de nieuwe website FamiPedia: www.famipedia.be. Dit platform, waarin een 70-tal interne experts hun knowhow bundelden, vormt hét kennisportaal van de kinderbijslagsector voor werknemers.
FamiPedia biedt een centrale toegang tot een helder, coherent en actueel overzicht van de kinderbijslagregeling voor werknemers via twee inhoudelijk met elkaar verbonden luiken.

Lees verder - 14/05/2012 16:20

Soepelere voorwaarden voor zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit over de zorgtrajecten dat zieken die aan diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie lijden soepelere voorwaarden biedt.  

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Betere dekking van de gezondheidszorg voor zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op gezondheidszorg voor de zelfstandigen en de gepensioneerde zelfstandigen verbetert*.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan het RSZ-globaal beheer 2012

De ministerraad legt het bedrag voor de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid voor 2012 vast op   4 041 353 000 euro zoals overeengekomen tijdens de begrotingscontrole.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Tewerkstelling van werknemers die illegaal in België verblijven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de tewerkstelling van werknemers die illegaal in België verblijven strenger aanpakt. De raad zet daarmee richtlijn 2009/52/EG in Belgisch recht om.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Persuitnodiging 'Inhuldiging vernieuwd gewestelijk kantoor Rijksdienst voor Pensioenen Bergen', 11 mei 2012

Premier Di Rupo en vice-premier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne huldigen vrijdag 11 mei 2012 samen het vernieuwde gewestelijk kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in Bergen in.

Lees verder - 09/05/2012 12:51

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Benoît Collin als adjunct-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vanaf 1 februari 2012 met zes maanden verlengt. 

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Stategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo en staatssecretaris voor de Bestrijding van Fiscale en Sociale Fraude John Crombez, het Strategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst goed.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

« Welke toekomst voor uw sociale bijdragen ? » Nationale enquête voor zelfstandigen

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw deelt u graag mee dat vandaag, maandag 23 april, een nationale enquête gelanceerd wordt die polst naar de mening van meer dan 700.000 zelfstandigen met betrekking tot de toekomst van hun sociale bijdragen.

Lees verder - 23/04/2012 14:24