Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Reglementaire wijzigingen voor de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de RSZ en de HZIV

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de nodige reglementaire wijzigingen voor de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) in de RSZ enerzijds en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) anderzijds.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Standaardovereenkomst verenigingswerk

De ministerraad keurt de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block stelde hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zorgtrajecten voor chronische patiënten wijzigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Regelgeving melding arbeidsongeschiktheid door zelfstandige aangepast

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

RSVZ-onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

7 op 10 leefloners stromen uit naar werk of een andere vorm van sociale uitkering

Brussel, 8 november 2017. 86.305 leefloners werden gedurende een periode van 4 jaar door de POD Maatschappelijke Integratie opgevolgd om na te gaan of deze groep er duurzaam op vooruit gaat of dat men zich na verloop van tijd terug bij het OCMW aanmeldt.

Lees verder - 07/11/2017 19:46

UITNODIGING - Persvoorstelling trimestrieel statistisch rapport en de recentste evolutie van het aantal leefloners

De POD Maatschappelijke Integratie organiseert op woensdag 8 november 2017 om 10u30 een persconferentie om de evolutie van het aantal leefloners voor te stellen samen met de resultaten van een focusnota getiteld : “De Springplank : Hebben de activerings- en andere maatregelen van het OCMW zin of keren rechthebbenden op het leefloon terug naar het OCMW?”.

Lees verder - 05/11/2017 17:16

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Vaststelling van het globaal budget 2017 voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Kosten van farmaceutische specialiteiten: bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de bepaling van de "goedkoopste geneesmiddelen" en van de virtuele 20% vork.

Lees verder - 06/10/2017 14:21