Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en behoedzaamheid.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Vrijgave van de tweede schijf van het federale investeringsprogramma 2012

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de tweede schijf van 25% van het federale investeringsprogramma vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

De Ministerraad keurt de omzendbrief m.b.t. de budgettaire behoedzaamheid voor 2012 goed

De Ministerraad heeft op 20 april de omzendbrief met betrekking tot de budgettaire behoedzaamheid voor het jaar 2012 goedgekeurd. “Deze omzendbrief geldt voor de FOD's, POD's, het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie en de instellingen van openbaar nut van de categorie A” preciseerde Minister van Begroting Olivier Chastel.

De dossiers die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad zullen voorafgaandelijk aan hun inschrijving worden geëvalueerd door een werkgroep beleidscoördinatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Ministers en de Minister van Begroting.

“De omzendbrief is van toepassing tot het einde van het begrotingsjaar 2012. Een evaluatie zal plaatsvinden tijdens de begrotingscontrole van juli 2012” stelde Olivier Chastel.
 

Lees verder - 20/04/2012 15:19

Stopzetting van de procedure bij buitensporige tekorten door de Europese Commissie

Minister van Begroting Olivier Chastel reageert verheugd op de beslissing van het college van eurocommissarissen, dat woensdagochtend bijeenkwam.

Lees verder - 03/04/2012 15:39

Antwoord van de Minister van Begroting over de financiëring van de Brusselse instellingen

Minister van Begroting Olivier Chastel antwoordde namens de Premier op een vraag van Kamerlid Michel Doomst (CD&V) in verband met de nieuwe begrotingsmiddelen die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegewezen in het institutioneel akkoord.

Lees verder - 03/04/2012 15:36

Begroting 2012: Olivier Chastel bereidt de volgende stappen voor

De oorspronkelijke begroting 2012 zal begin februari gestemd worden in de plenaire zitting van het Parlement, op basis van een economische groei van 0,8% en een tekort van 2,8% van het BBP voor 2012, teneinde onze verbintenissen van het stabiliteitsprogramma na te leven.

Lees verder - 03/04/2012 15:34

Olivier Chastel presenteert de begrotingsresultaten voor 2011 en de schattingen voor 2012 aan een IMF-delegatie

Ieder jaar organiseert het Internationaal Monetair Fonds bilaterale vergaderingen met de lidstaten teneinde de macro-economische politiek te onderzoeken. Minister van Begroting Olivier Chastel heeft dus op dinsdag 24 januari 2012 een delegatie van het IMF in het kader van deze consultaties ontmoet. Dit tweede bezoek is een vervolg op het bezoek begin december tijdens dewelke de missieleden andere Belgische vertegenwoordigers hebben ontmoet.

Lees verder - 03/04/2012 15:32

Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012

Minister van Begroting Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012, door de plenaire zitting van het parlement. “De goedkeuring van de oorspronkelijke begroting 2012 bleef tot op vandaag onze voornaamste prioriteit om zo het regeerakkoord te kunnen concretiseren” zei Olivier Chastel bij de stemming.

Lees verder - 03/04/2012 15:23

Publicatie van de ramingen van het Planbureau: reactie Olivier Chastel

Minister van Begroting Olivier Chastel heeft kennis genomen van de nieuwe economische indicatoren van het Planbureau. De groeiprognose van 0,8% die was voorzien in de begroting 2012 wordt naar beneden herzien. De volgende begrotingscontrole zal dus een groei van 0,1% als basis nemen.

Lees verder - 03/04/2012 15:20

Optifed promoot efficiëntie binnen federale overheidsdiensten zonder extra investeringen

Eerste minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert richten Optifed op. Een kleine en tijdelijke cel ambtenaren spoort goede efficiëntiepraktijken in de federale overheid op en past ze vervolgens toe in zoveel mogelijk andere diensten.

Lees verder - 03/04/2012 15:15