Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Derde verdeling van de provisie Asiel en Migratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het provisioneel krediet 2016 bestemd voor het dekken van niet-structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie gedeeltelijk verdeelt.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2015 en 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmes twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de plannen tot verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitief plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2015 en het voorlopig plan tot verdeling van de subsidies voor het boekjaar 2016, overeenkomstig het nieuwe beheerscontract.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de wet en de uitvoering van enkele wetsartikelen over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Overheidsopdracht voor de FOD Budget en Beheerscontrole: consultancydiensten voor FEDCOM

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès akkoord met de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure over consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Ressource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Lees verder - 07/07/2016 15:06

Verdeling van het provisionele krediet om uitgaven van asiel en migratie te dekken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet voor het begrotingsjaar 2016 om uitgaven voor asiel en migratie te dekken.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Omzendbrief over versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Begroting: verdeling kredieten van de provisie veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1. Het krediet dient om niet structurele uitgaven van de ‘provisie veiligheid 2015’ te dekken. Het gaat om bedragen die al in 2015 werden vastgelegd en die in het begrotingsjaar 2016 worden verrekend.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Wettelijke namen van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Lees verder - 22/04/2016 15:57

Begrotingskalender voorjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de begrotingskalender voor het voorjaar van 2016 goed.

Lees verder - 29/01/2016 13:15

Ontwerp van begrotingsberaadslaging inzake kredietverstrekking voor FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed inzake het verstrekken van kredieten voor de betaling van openstaande facturen van de FOD Justitie.

Lees verder - 23/10/2015 13:44