Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Verhoging van de federale dotatie van de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Lees verder - 17/07/2015 17:26

Oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst binnen de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een nota goed rond de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst (GIAD) tegen uiterlijk 1 januari 2016.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van koninklijk besluit goed over de actualisering van de statutaire bepalingen van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Lees verder - 03/07/2015 13:29

Ontwerpomzendbrieven over de federale personeelsmonitoring

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput de ontwerpomzendbrieven goed over de federale personeelsmonitoring. 

Lees verder - 30/04/2015 13:46

Kalender voor de opmaak van de begroting 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar akkoord met de kalender voor de opmaak van de begroting 2016 en met het uitstel van het in voege treden van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 24/04/2015 13:57

Overheidsopdracht inzake consultancy voor de toepassing Fedcom

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar in met een overheidsopdracht voor consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Resource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Lees verder - 27/02/2015 12:55

Economische begroting 2015 - kalender

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de kalender van de economische begroting voor 2015.

Lees verder - 30/01/2015 11:36

Overheidsopdracht voor de aankoop van software en onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar om een overheidsopdracht te gunnen voor de aankoop van software en het onderhoud voor de SAP/FEDCOM-licenties voor de periode 2014-2019. 

Lees verder - 18/12/2014 16:11

Vrijgave van de derde schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar de vrijgave goed van de derde schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. 

Lees verder - 11/12/2014 15:20

Begrotingsberaadslaging: responsabiliseringsbijdrage en interdepartementale provisie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar  een ontwerp van  begrotingsberaadslaging goed over de responsabiliseringsbijdrage en de interdepartementale provisie.

Lees verder - 05/12/2014 14:36