Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Omzendbrief over de afsluiting van het begrotingsjaar 2014 van de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de afsluiting van de boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen van de federale overheid voor het begrotingsjaar 2014.

Lees verder - 05/12/2014 14:36

Omzendbrief over begrotingsbehoedzaamheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid tot het einde van het begrotingsjaar 2014.

Lees verder - 23/10/2014 22:23

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Lees verder - 20/08/2014 11:57

Samenwerkingsakkoord voor publicatie van begrotingsgegevens en evaluatie van begrotingsprognoses

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies goed voor de organisatie van de publicatie van de maandelijkse en driemaandelijkse begrotingsgegevens en de aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses.

Lees verder - 25/04/2014 16:27

Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 04/04/2014 18:01

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,25%.

Lees verder - 02/04/2014 12:43

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed met de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015.

Lees verder - 28/03/2014 16:48

Loopbaan en statuut van sommige ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat sommige bepalingen wijzigt van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (B&B). 

Lees verder - 21/02/2014 18:30

Begroting en comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel twee voorontwerpen van wet goed over de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat. Ze zetten de Europese richtlijn 2011/85/EU, die de voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten vastlegt, in Belgisch recht om.

Lees verder - 07/02/2014 18:19

Persuitnodiging - Invitation presse

Op  donderdag 30 januari om 12h15 zullen Vice-Premier en Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens de resultaten van de begroting 2013 voorstellen.

 

Ingang voor de persconferentie : Hertogstraat 4.

 

Perscontacten Vice-Premier Laurette Onkelinx

Kathleen Sottiaux 0473 94 29 63

Annaïk de Voghel 0472 71 99 31

 

Perscontacten Minister Olivier Chastel

Lees verder - 29/01/2014 16:50