Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budget

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid 2014

De ministerraad stemt in met de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid die minister van Begroting Olivier Chastel voorstelde.

Lees verder - 17/01/2014 17:20

De begroting 2014 is goedgekeurd door het Parlement!

Op woensdag 18 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2014 goedgekeurd. “In minder dan twee jaar tijd staat dit land opnieuw op het goede spoor” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel.

Lees verder - 18/12/2013 11:24

Samenwerkingsakkoord over de budgettaire stabiliteit

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Lees verder - 13/12/2013 12:21

Organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt rond de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.

Lees verder - 14/11/2013 16:38

Overheidsopdrachten voor de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel om drie overheidsopdrachten af te sluiten voor de uitbreiding van het Fedcom-project.

Lees verder - 06/09/2013 14:28

Verklaring van de Eerste Minister tijdens de persconferentie over de begroting

Mesdames, Messieurs,
Dames en Heren,
Het heeft bij mij een beetje bloed, veel zweet, en vooral veel koffie gekost, maar ik ben blij u te bevestigen dat we een akkoord hebben over de begrotingscontrole 2013 en het grootste deel van de federale begroting 2014.

Lees verder - 01/07/2013 10:54

Uitstel voor btw-belastingplichtigen: faciliteiten zomervakantie 2013

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie 2013 aan de btw-plichtigen een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van de intracommunautaire opgaven.

Lees verder - 20/06/2013 15:49

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Nieuw mandaat voor de voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel om het mandaat van de huidige voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole te hernieuwen.

Lees verder - 26/04/2013 17:40