Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Contractverlenging Adjunct Project Manager voor de renovatie van blok A in Residence Palace

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de contractverlenging van de Adjunct Project Manager die instaat voor het project van herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van blok A in Residence Palace.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon de volgende dossiers goed:

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon drie dossiers goed over de Regie der Gebouwen.

Lees verder - 05/02/2016 15:14

Bpost: aanvulling lijst onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee acht sites worden toevoegd aan de lijst van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals weergegeven in de wet over de oprichting van de Regie der Posterijen.

Lees verder - 22/01/2016 11:57

Regie der Gebouwen: huurovereenkomsten in Kortrijk en Bornem

De ministerraad geeft op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon de toelating om huurovereenkomsten af te sluiten voor twee gebouwen in Kortrijk en in Bornem.

Lees verder - 20/11/2015 13:20

Regie der Gebouwen: verkoop van een voormalige bunker aan het Institut Saint-Louis van Namen

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de onderhandse verkoop van een voormalige bunker, gelegen in de Rue des Dames Blanches in Namen, aan de vzw Institut Saint-Louis.

Lees verder - 13/11/2015 13:23

Dossiers inzake Regie der Gebouwen (Genk en Ninove)

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee dossiers goed inzake Regie der Gebouwen.

Lees verder - 16/10/2015 13:53

Rechtzetting van kadastrale gegevens in het kader van de overdracht van Staatsgebouwen aan gemeenschappen en gewesten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed tot rechtzetting van de kadastrale gegevens van percelen of gebouwen die overgedragen zijn van de Staat aan de gemeenschappen en de gewesten, in het kader van de uitvoering van de Lambermontakkoorden, de zesde staatshervorming en vroegere akkoorden.

Lees verder - 16/10/2015 13:53

Vaststelling aankoopprijs labogebouw Akzo Nobel in Vilvoorde

De ministerraad van 18 september 2015 stemt in met de aankoop van het Akzo Nobel gebouw tegen de prijs van 3.146.000 euro, inclusief BTW (2.600.000,00 exclusief BTW). De Regie der Gebouwen zal het gebouw beschikbaar stellen aan de FOD Financiën voor de herhuisvesting van de douane- en accijnsdiensten.

Lees verder - 18/09/2015 16:38

Correctie van de inplantingsplannen van vier gebouwen van de Staat die overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de koninklijke besluiten van 27 december 2004, 24 augustus 2005 en 27 april 2007 wijzigt die de eigendomsoverdracht regelen van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.

Lees verder - 11/09/2015 13:12