Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Treaties and conventions

Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. 

Lees verder - 15/02/2019 15:16

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

Minister van sociale zaken Maggie De Block heeft samen met haar Kosovaarse collega Minister  Skender Reçica het Belgisch – Kosovaars verdrag betreffende sociale zekerheid ondertekend.
Deze overeenkomst was nodig omwille van de politieke situatie in het oude Joegoslavië. Toen in 1992 de verschillende deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden, werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van vervangende overeenkomsten met de nieuwe republieken. In dit kader moet ook deze sociale zekerheidsovereenkomst worden bekeken.

 

Lees verder - 20/02/2018 11:25

Crisis in de varkenssector: het akkoord binnen het Ketenoverleg kan worden uitgevoerd

Op de vergadering in december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, zijn alle representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg unaniem akkoord gegaan met een tekst die kon worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector.
(http://borsus.belgium.be/nl/crisis-de-varkenssector-een-akkoord-het-ketenoverleg).

Lees verder - 28/04/2016 09:13

Willy Borsus ondertekent in China een memorandum om de export van Belgisch varkensvlees te ontwikkelen

Willy Borsus, minister van Landbouw, is vandaag dinsdag in China. Hij zit er de ondertekening voor van een memorandum om de export van varkensvlees te ontwikkelen, en dit in aanwezigheid van de Chinese minister van de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China), de heer Zhi Shuping.  

Lees verder - 09/06/2015 08:20

Willy Borsus ondertekent het Charter van Milaan

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft deze ochtend, samen met de Europese ministers van Landbouw en de Europese commissaris van Landbouw, het Charter van Milaan ondertekend tijdens het Landbouwforum dat werd georganiseerd in het kader van de Wereldtentoonstelling van Milaan met als thema “Voeding voor de Planeet. Energie voor het Leven”. Vervolgens heeft de minister het Belgisch Paviljoen bezocht. Tot slot had Willy Borsus op het einde van het forum ook een bilaterale ontmoeting met Jose Graziano da Silva, Directeur-Generaal van het FAO.

Lees verder - 08/06/2015 09:39

Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

De ministerraad draagt de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie op om een voorontwerp van wet voor te bereiden voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht. De ministerraad neemt daarnaast nog initiatieven om het eengemaakte Europese octrooisysteem te steunen.

Lees verder - 24/05/2013 18:01

Overeenkomst met India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatieke en consulaire personeel, gesloten door uitwisseling van nota’s*.

Lees verder - 19/04/2013 16:56

Maritieme Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)*. 

Lees verder - 19/04/2013 16:56

Akkoord met Liechtenstein over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Liechtenstein over de uitwisseling van inlichtingen inzake  belastingaangelegenheden.

Lees verder - 19/04/2013 16:56