Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Nieuw netwerk voor federale ambtenaren met andere seksuele identiteit

 ‘.beproud!’ wil eigenwaarde van LGBT- ambtenaren versterken

 

Brussel, 18 november 2016 – Nog te vaak ondervinden ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’ (LGBT) personeelsleden van de federale overheid problemen op de werkvloer. Zo voelen sommigen zich uitgesloten of benadeeld, en daarom durven ze niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Het Netwerk Federale Diversiteit komt daarom met een initiatief om LGBT personeelsleden te ondersteunen en lanceert het netwerk ‘.beproud!’. Dit nieuwe netwerk organiseert een eerste informele bijeenkomst op 7 december van 18 u tot 22 u in Club Prince Albert in Brussel.

 

Lees verder - 18/11/2016 10:11

Federale Week van de Diversiteit van 21-25 november: focus op leeftijdsbewust personeelsbeleid

Voor het vierde jaar op rij organiseert de federale overheid haar hoogmis van de diversiteit. Deze keer niet een dag maar een ganse ‘Federale Week van de Diversiteit’. Deze week is een transversaal initiatief van het Netwerk Federale Diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Lees verder - 17/11/2016 19:42

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Lees verder - 10/11/2016 17:24

Intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing. 

Lees verder - 28/10/2016 15:28

Openbaar ambt: wijziging van verschillende bepalingen rond flexwerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met verschillende bepalingen rond flexwerk.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Gebruik van talen in bestuurszaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Ruim 370 gemeenten doen beroep op een door de federale overheid gesubsidieerde bemiddelaar in kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Brussel, 15 september 2016. Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Grote Steden, publiceert vandaag samen met de POD Maatschappelijke Integratie een gids die het belang van de GAS-bemiddeling benadrukt bij de grote groep van lokale actoren.

Lees verder - 15/09/2016 14:57

Overheidsopdracht over het onderhoud van e-procurement-toepassingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het aanvatten van een overheidsopdrachtenprocedure om een globaal, correctief en evolutief onderhoud van de e-procurement-toepassingen te verzekeren voor een nieuwe periode van zes jaar.

Lees verder - 15/09/2016 11:49

Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen over het Rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van enerzijds de conclusies en aanbevelingen in het evaluatieverslag van de interne controle in de federale overheid en anderzijds van het activiteitenverslag 2014-2015 van het Auditcomité van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2016 16:54