Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Diverse bepalingen over ambtenarenzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen over ambtenarenzaken.

Lees verder - 29/04/2016 15:40

Vereenvoudiging van het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen over het Rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Dienstvrijstellingen voor personeel van het federaal administratief openbaar ambt in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed over de dienstvrijstellingen in 2016 voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt.

Lees verder - 11/03/2016 16:25

Hernieuwing mandaat leden Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Auditcomité van de Federale Overheid.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput kennis van een nota over de evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Overheidsopdracht voor FOD Personeel en Organisatie: onderhoud van het monitoringplatform SEPP

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de opstart van een overheidsopdracht waarmee het gebruik en onderhoud van het federale SEPP-platform voor de monitoring en planning van het personeel wordt ondersteund, op vraag van de FOD Personeel en Organisatie.

Lees verder - 22/01/2016 11:57

Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD Economie: “Ten dienste van de consument en de onderneming”

Vandaag werd de eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie ondertekend door de leden van het Directiecomité van de FOD en zijn voogdijminister, Kris Peeters. Deze overeenkomst is de routekaart van de FOD tot 31 december 2018.

Lees verder - 18/01/2016 15:34

Oprichting Federale Interneauditdienst - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing, na het comité B waar de vakbonden vertegenwoordigd zijn, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van de Federale Interneauditdienst.

Lees verder - 15/01/2016 13:41

Mediadienstencontract met Belga voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De ministerraad gaat akkoord met het afsluiten van een mediadienstencontract tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de NV Belga van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.

Lees verder - 18/12/2015 16:52