Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

Persuitnodiging: ‘Potage-Toit’, een ecologische groentetuin in hartje Brussel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft duurzame stadslandbouw duwtje in de rug

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de officiële voorstelling van het project ‘Potage-Toit’ op dinsdag 26 juni om 12 uur in de Koninklijke Bibliotheek van België.

Sinds februari van dit jaar onderhoudt de vzw Le Début des Haricots een groentetuin op het dakterras van de Koninklijke Bibliotheek in hartje Brussel. Bedoeling van het project ‘Potage-Toit’ is om vlakke ruimtes in de stad te herwaarderen en mensen aan te zetten er op een ecologische manier aan landbouw te doen. Het project kwam tot stand met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en met de medewerking van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Lees verder - 14/06/2012 13:47

Bijdrage van het ICDO aan de beleidsvisie duurzame ontwikkeling

De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) heeft haar bijdrage tot de federale beleidsvisie voor duurzame ontwikkeling op lange termijn afgerond. De ministerraad neemt er akte van en vraagt minister van Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere deze aan het parlement voor debat voor te leggen.

Lees verder - 01/06/2012 15:37

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en adjuvantia in overeenstemming met de duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en adjuvantia in overeenstemming met de duurzame ontwikkeling regelt. Het ontwerp van minister van Landbouw Sabine Laruelle zet richtlijn 2009/128/EG gedeeltelijk in Belgisch recht om.

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Belgische bedrijven leveren tijdig emissierechten in en vermijden zo belangrijke Europese boetes

Voor het zevende jaar op rij hebben alle Belgische installaties (op één na, ten gevolge van een faillissement) hun emissierechten vóór de officiële deadline van 30 april ingeleverd in het nationaal register voor broeikasgassen, om zo hun CO2-uitstoot van het vorige jaar (samen 46,2 miljoen ton) af te dekken. Hierdoor besparen de Belgische bedrijven ook dit jaar honderden miljoenen euro aan Europese boetes. Dit resultaat is te danken aan proactieve en klantgerichte aanpak met intensieve contactrondes en een begeleiding bij de afronding van de procedures door de federale Dienst Klimaatverandering.

Lees verder - 04/05/2012 14:40

Vertegenwoordiging van de wetenschappelijke milieus bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed* dat de vertegenwoordiging van de wetenschappelijke milieus bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opnieuw invoert.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Wereldpremière voor vier federale overheidsdiensten!

De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) start samen met FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een pilootproject om maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier vorm te geven. Hierbij worden de ISO 26000-richtlijnen als basis gebruikt. Daarnaast zullen deze vier overheidsdiensten een eerste duurzaamheidverslag opstellen. De POD DO biedt de nodige ondersteuning en expertise voor de begeleiding van deze pilootprojecten.

Lees verder - 03/10/2011 08:10

Festivals gaan voor duurzaam management

Brussel, 25 juni 2010. Kunnen festivals groener? Kunnen festivals nòg socialer? Kunnen festivals duurzamer? Een jaar lang buigen de Waalse vereniging Court Circuit en de FMiV, de Vlaamse festivalfederatie, zich over deze vragen. Met financiële ondersteuning van de POD Duurzame Ontwikkeling lanceren ze elk een lerend netwerk rond duurzaam festivalmanagement. Op het programma staan naast afvalbeheer, duurzaam energiegebruik en toegankelijkheid ook thema's als duurzame voeding en ondersteuning van de lokale economie.

Lees verder - 24/06/2010 20:00

Federale overheid op speed date voor duurzame ontwikkeling

Brussel, 1 april 2010. De speed date tussen de federale overheid en een aantal maatschappelijke organisaties is een initiatief van de POD Duurzame Ontwikkeling. Met deze speed date wil de POD Duurzame Ontwikkeling de andere federale overheidsdiensten in contact brengen met organisaties betrokken bij duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 01/04/2010 13:21

Federale overheid sensibiliseert ambtenaren met expo ‘Consumo ergo sum, uw verbruik in de kijker'

De tentoonstelling ‘Consumo ergo sum' is een initiatief van de POD Duurzame Ontwikkeling. Met deze tentoonstelling willen de POD Duurzame Ontwikkeling en de andere federale overheidsdiensten de federale medewerkers informeren en sensibiliseren rond duurzame productie en consumptie. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de bekende stelling van René Descartes "Cogito ergo sum – ik denk, dus ik ben". Hiermee bedoelde Descartes dat het typische aan de mens zijn kritische zin is: zijn vermogen om zich vragen te stellen en zichzelf daarbij in vraag te stellen. We merken vandaag dat consumenten deze kritische ingesteldheid kwijt zijn. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd of misleid door de reclame.

Lees verder - 27/05/2009 15:18

Nieuwe portaalsite voor duurzame ontwikkeling online

De POD Duurzame Ontwikkeling lanceert vandaag een nieuwe portaalsite voor duurzame ontwikkeling. Informatie betreffende overheidsactoren, actief op het vlak van duurzame ontwikkeling, wordt erop samengebracht met artikels, nieuws en dossiers. Een overzichtelijke rangschikking van de praktijkinformatie in zes thema's en de uitbreiding van beleidsinformatie met het gewestelijke en het internationale niveau zijn de pluspunten van deze nieuwe stap. www.duurzameontwikkeling.be wil op het vlak van duurzame ontwikkeling het kruispunt vormen tussen maatschappij, bedrijfswereld en overheid.

Lees verder - 20/04/2009 10:00